Paragnost Medium Helderziende Nanny

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de Pana praktijk Nanny coenen internetsite nanny-paragnost.nl (hierna
"Site") en de gerelateerde internetapplicaties van Nanny Coenen (hierna "applicaties") alsook het
online bestellen van een consult zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze
Site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden.
Informatie over Nanny Coenen en de producten en diensten van Nanny Coenen op deze Site worden
met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.
Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband
houdend met Nanny Coenen of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder
enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met
inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor
een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is
niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor
verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u
er gebruik van maakt.
Nanny Coenen is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van
directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in
verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van
informatie die op deze Site aanwezig is.
Deze Site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Nanny Coenen
gecorrigeerd zullen worden naar Nanny Coenen's goeddunken.
Nanny Coenen behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen,
verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen,
beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site
verwezen wordt.
Nanny Coenen sluit alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij
verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.
Bij de opzet van het materiaal in deze "nanny-paragnost.nl" website is in goed vertrouwen gebruik
gemaakt van informatie, welke mijn inziens vrij op het internet beschikbaar is.
Indien enig persoon en/of instelling bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn en/of haar informatie in
de "nanny-paragnost.nl"  website, gelieve dit direct te melden.
De betreffende informatie zal dan, na ontvangst van het bezwaar, onmiddellijk van de website
worden verwijderd.
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten
van Nanny Coenen herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van
de website zijn het eigendom van Nanny Coenen. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van
hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het
auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Nanny Coenen.
Op raadpleging van deze en iedere aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina, onze
voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing
nanny-paragnost.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze
juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.
nanny-paragnost.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor koppelingen/links (verwijzingen buiten het
domein, naar sites van derden) en de daarin geboden informatie en/of (vermeende) schade,
voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op
informatie die op die sites wordt verstrekt. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het
feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal nanny-paragnost.nl hiermee in overleg
treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.
© 2007 Nanny Coenen. Alle rechten voorbehouden.
"Dit werk is auteursrechtelijk beschermd"  2007- 2019   copyright © www.nanny-paragnost.nl